Adatkezelési nyilatkozat

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a BH Tours Kft. (a továbbiakban: „BH Tours”) által történő adatkezelést. ABH Tours valamennyi alkalmazottja kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait.

A BH Tours teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az adatkezelő adatai

A weboldalunk címe: http://www.izraeliutak.hu.hu.

Az adatkezelő neve: BH Tours Kft.
Képviselője: Hajdú Zsuzsanna
Cégjegyzékszám: 01-09-727269
Engedélyszám: U-001623
Az adatkezelő székhelye: 1182. Budapest, Esze Tamás u. 64/B
Az adatkezelő postacíme: 1182. Budapest, Esze Tamás u. 64/B.
Elérhetőség: info@bhtours.hu, +36 30 698-1139

A weboldal célja, tartalma

A weboldal célja harmadik fél által szervezett utazások ajánlása és értékesítése.

A honlapon található információkat a BH Tours munkatársai helyezik el. Ezen információk pontosságára, teljességére a BH Tours nem ad garanciát. A BH Tours és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek a weboldal használatából erednek. A BH Tours fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Fogalommeghatározások

 • GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelési célok

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön előzetesen meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • a kezelt adatok köréről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről.

Az adatkezelés jogalapja

A BH Tours az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. Az adatkezelés jogalapját képezi továbbá a BH Tours szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése.

Hírlevélre történő feliratkozás esetén
Amennyiben Ön a rendszeresen kiküldött hírlevelünkre kíván feliratkozni, akkor ehhez a következő személyes adatot kell megadnia:

 • név
 • email cím

Az adatot visszavonásig (leiratkozásig) vagy a cím megszűnéséig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

Weboldalon történő ajánlatkérés esetén
Amennyiben Ön a BH Tours valamely szolgáltatásának igénybe vételével kapcsolatban ajánlatot kíván kérni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:

 • név
 • telefonszám
 • email cím

Az adatokat kizárólag a kért ajánlat megadása érdekében használjuk fel. Az ajánlatban szereplő utazási dátumig tároljuk, utána töröljük.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók

Utazás foglalás esetén (online és offline)
Amennyiben Ön a BH Tours valamely utazási szolgáltatására foglalást kíván rögzíteni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:

 • név (+ leánykori név)
 • lakcím
 • értesítési cím
 • email cím
 • telefonszám
 • születési hely, idő
 • úti okmány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma

Az adatokat a lefoglalni kívánt szolgáltatás teljesítése érdekében használjuk fel. Több utazó számára történő foglalás esetén minden utazó személyes adatainak megadására szükség van. Az adatokat az utazás befejezése után 10 évig tároljuk.

A foglalás alapján a későbbiekben, az utazási szerződés megkötése során további személyes adatok megadása is szükségessé válhat, melyek kezeléséhez az érintettektől hozzájárulást kérhetünk.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók

Utas fotók
A BH Tours közvetítésével lefoglalt utakon az utasok a saját maguk által készített fotókat a weboldalon történő közzétételre felajánlhatják. A fotók kizárólag az utasok egyértelmű hozzájárulásával kerülnek közzétételre.

Kezelésre kerülő adat:

 • Képmás

Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: Nyilvános interneten történő felhasználás

A weboldal látogatásának naplózása / online statisztika
A weboldal látogatóinak tevékenységét a Google Analytics felhasználásával naplózzuk. A kezelésre kerülő adat:

 • IP cím
 • dátum
 • időpont
 • hely

Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 50 hónap
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók

Személyes adatok használata

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza a BH Tours-t arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat a VH Tours harmadik félnek nem adja át.

Kivételt képeznek ez alól az utazás foglalása során megadott személyes adatok. Mivel a BH Tours nem szervezi, csak közvetíti az utazásokat, a rajta keresztül lefoglalt utazásokhoz kapcsolódóan az utasok személyes adatait az érintett utazásszervező részére továbbítja. Az utas kérésére az utazásszervező nevéről és elérhetőségéről tájékoztatást adunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Tájékoztatáshoz való jog 
A Travel Plaza Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 •  felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga 
Az érintett kérheti a BH Tours által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Travel Plaza Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére a BH Tours korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

Adatfeldolgozók:

Cégnév: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Levelezési cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Cégjegyzékszám: 08-09-016359
Adószám: 14315754-2-08
Közösségi adószám: HU14315754

Telefon: +36 70 297 4811
Email: info@elin.hu

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

2018. május 25.